Get Adobe Flash player

Świetlica szkolna działa w dni nauki szkolnej od godziny 7.00 - 8.00 oraz 11.30 - 16.30. Najczęściej przebywają w niej dzieci dowożone w oczekiwaniu na lekcje lub odwozy oraz oczekujący na odbiór przez rodziców. Świetlica realizuje zadania zgodnie z planem wychowawczym szkoły. Zajęcia prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. działalność świetlicy polega na zapewnieniu uczniom opieki i bezpieczeństwa w czasie dowozów, przed i po zajęciach lekcyjnych, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych. Zajęcia prowadzone w świetlicy dotyczą najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne np. nawiązywanie do dni uroczystych i świątecznych oraz obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku. Zabawa to obok nauki podstawowa forma aktywności dzieci, które dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.

 

Świetlicę prowadzą :

mgr Małgorzata Kownacka  -  kierownik

Wychowawcy:

mgr Bożena Książek

mgr Jolanta Wiśniewska

mgr Małgorzata Woszczycka

mgr Iwona Duda

mgr Małgorzata Przybyła

mgr Małgorzata Protasewicz

mgr Anna Olender

 

 

 

Regulamin świetlicy.

I. Cele i założenia świetlicy szkolnej
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
2. Organizowanie dożywiania dla uczniów .
3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

II. Założenia organizacyjne
1. Opieką świetlicy objęci są uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
a) wszyscy uczniowie dojeżdżający,
b) uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia,
c) uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, na podstawie kart zgłoszeń podpisanych przez rodziców (opiekunów prawnych)
2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.50  – 7.50 oraz 11.25 - 16.30
3. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy, za zgodą dyrektora.
4. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza dyrektor.
5. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy i programami wychowawczymi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
6. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy podlegający dyrektorowi szkoły.

III. Warunki korzystania ze świetlicy
Wychowankowie powinni:
1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć.
2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
5. uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela-opiekuna świetlicy.

IV. Warunki korzystania ze stołówki

1. Do korzystania ze stołówki uprawnieni są wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Dożywianie organizowane jest w formie:
a) jednodaniowego gorącego posiłku,
na podstawie zgłoszenia rodziców lub zakwalifikowania przez Ośrodek Pomocy
Społecznej.

3. Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni:
Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania
posiłku.
Przestrzegać swojego miejsca w kolejce.

V. Nagrody i kary wobec wychowanków
Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 

Aneks nr 1

do regulaminu świetlicy szkolnej oraz regulaminu dowozu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV-19.

Wchodzi w życie 1.09.2020

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub izolacji.

2. W miarę możliwości należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W sytuacji gdy nie jest to możliwe uczniowie mają obowiązek zakładania maseczki. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.

3. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Spożywanie tylko i wyłącznie swojego jedzenia oraz picia.

5. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.

6. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego.

7.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób.

8.Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

9. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu

10. Rodzic odbierający dziecko, będące pod opieką świetlicy, oczekuje na nie przy wejściu do budynku szkoły w wyznaczonej taśmą przestrzeni wspólnej lub oczekuje na ucznia pod budynkiem szkoły jednocześnie informując o tym telefonicznie wychowawcę świetlicy.

11. W autobusie szkolnym obowiązuje konieczność zakrywania ust oraz nosa ( maseczka lub przyłbica) podczas oczekiwania na autobus szkolny zachowujemy konieczny dystans ( 1,5 m)

12. Dla bezpieczeństwa zaleca się ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy, stąd prośba o odbiór dziecka w miarę możliwości.

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

Dziennik Lekcyjny

Godziny lekcyjne

 

1. 8:05 - 8:50

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5.11:40 - 12:25

6. 12:40 - 13:25

7. 13:40 - 14:25

8. 14:30 - 15.15

Zegar

Ulti Clocks content

Foto

DSCN4118.JPG

Informacje dnia


Dzisiaj jest: Piątek
18 Czerwca 2021
Imieniny obchodzą
Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia,
Marek, Marina, Paula

Do końca roku zostało 197 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Kalkulator

profesjonalny

Sonda

Twój ulubiony przedmiot?
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 


Copyright © 2010 IK. All Rights Reserved.